Παροχή Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 17107/16-09-2021 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας και λαμβάνοντας υπόψη της  με αριθμ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09-09-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4187/Β`/10.9.2021) και της με αριθμ. πρωτ. 111525/ΓΔ4/09-09-2021 KΥΑ (ΦΕΚ 4188/ Β`/10.9.2021), είναι δυνατή η παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στους μαθητές/-τριες, οι οποίοι/-ες δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα ή συνοικούν με άτομο/άτομα που πάσχει/πάσχουν από υποκείμενο νόσημα, που οδηγεί σε σοβαρή ανοσοκαταστολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραπάνω Κ.Υ.Α..

Τα αιτήματα των κηδεμόνων των μαθητών/-τριών που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, διαβιβάζονται στη Δ/νση, προκειμένου να αποσταλούν, για να εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή και παράλληλα ενημερώνεται η Δ/νση για την έναρξη της ταυτόχρονης σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στους μαθητές/-τριες.

Σε περιπτώσεις όπου καθίσταται δυσχερής η εφαρμογή της ταυτόχρονης σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενημερώνεται η Δ/νση με αιτιολογημένη απόφαση του Δ/ντή/-ντριας της σχολικής μονάδας.

21123 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΦΕΚ Β 4187_22_ΚΥΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-1
ΦΕΚ Β 4188_ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ